Generation 8

Brian FattoriniChristine Kinjo
George LiouNobu Mizota
Kimie ShintaniJason Tajima
Yuri Yoshida